Kontakt

 Uwaga !  Zmiana siedzib Ośrodka we Włocławku i Bydgoszczy (od 15 grudnia 2014 r.)

Przepaszamy za utrudnienia.


Służba Geodezyjna i Kartograficzna


Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

       56 62 18 255 - sekretariat

               56 62 18 600 - informacja o numerach tel. w Urzędzie Marszałk.


Geodeta Województwa

Biuro Geodety Województwa

ul. Antczaka 39 / 41, 87-100 Toruń

       56 65 75 865   /   604 473 326

               56 65 75 864  (tel. / fax)


Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

geodezja@kujawsko-pomorskie.pl

      

-  Toruń,  ul. Antczaka 39 / 41, 87-100 Toruń

       56 65 53 194  (tel. / fax)


- Włocławek, ul. Bechiego 2,  87-800 Włocławek

         571 293 012   (nowy numer)


- Bydgoszcz, ul.Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz
  (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego)

         52 32 58 839    (nowy numer)


   Godziny pracy:

Toruń i Włocławek

poniedziałek, środa, czwartek:   7.30 - 15.30

wtorek:   7.30 - 17.00

piątek:    7.30 - 14.00

Bydgoszcz

wtorek, środa, czwartek:   7.30 - 15.30


Udostępnianie zasobu

Udostępnianie odpłatne i opłaty

Pobiera się opłaty za:

 1. udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
 2. uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co dozgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 
 3. wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres,
 4. nośniki danych elektronicznych o pojemności od 4 do 20 GB.

Opłata za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących lub sumą takich iloczynów. 

Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres wynosi:
 • 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;
 • 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg; 
 • 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.
Opłata ryczałtowa za użycie nośników danych elektronicznych o pojemności 4-20 GB wynosi 5 zł. W przypadku użycia nośników danych elektronicznych o pojemności poniżej 4GB opłaty nie pobiera się. W przypadku konieczności użycia zewnętrznych nośników danych elektronicznych o pojemności większej niż 20 GB, materiały zasobu mogą być udostępniane po dostarczeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego nośnika danych.

Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty. Kwotę opłaty zaokrągla się dziesiątek groszy.

UWAGA: Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2.   

Kalkulator opłat (poglądowy) dostępny tutaj  - należy wybrać "Wojewódzki zasób geodezyjny
i kartograficzny"


Udostępnianie nieodpłatne

Nie pobiera się opłaty za materiały wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

1. Przy udostępnianiu zbiorów danych w postaci elektronicznej: 

     a) w celu edukacyjnym:
 • jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
 • uczelniom, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), 
 • podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),
     b) w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych: 
 • jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.),
 • podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.), 
     c) w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
         i jego porządku konstytucyjnego - służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24              maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr          29, poz. 154, z późn. zm.), 

     d) na podstawie:
 • art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489, z późn. zm.),
 • art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565, z późn. zm.).
2. Przy udostępnianiu wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace.

Licencje

Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały. Uprawnienia określone w licencji dotyczą:
 • w przypadku materiałów zasobu w postaci elektronicznej - możliwości wykonywania jakichkolwiek operacji na tych danych i materiałach, w szczególności ich utrwalania, zmieniania, udostępniania, zwłaszcza wykonywanych w systemach teleinformatycznych;
 • w przypadku materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej - ich powielanie, a także ich przekształcenie do postaci elektronicznej.
Podmioty, które wykorzystują materiały zasobu, zamieszczają w publikowanych opracowaniach informacje o źródle pochodzenia użytego materiału.

Podmioty, które wykorzystują materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępniają je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlegają karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.
    

Zadania Ośrodka

 1. Gromadzenie i przechowywanie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci map papierowych i komputerowych baz danych.
 2. Udostępnianie map topograficznych i innych materiałów geodezyjno-kartograficznych, przechowywanych w postaci analogowej i cyfrowej w skalach od 1:10000 i mniejszych zgodnie z Prawem Geodezyjnym.
 3. Tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju oraz prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych - infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących
           a) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie
           standardowych opracowań kartograficznych w skalach
   od 1:10 000 do 1:100 000,
             b) karograficznych opracowań numerycznego modelu terenu.
 4. Wykonywanie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa.
 5. Kontrolowanie i przyjmowanie operatów do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 6. Archiwizacja danych kartograficznych i geodezyjnych.
 7. Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb prowadzenia, gromadzenia i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 8. Planowanie działań związanych z utrzymaniem, aktualizacją i rozwojem zasobu.
 9. Publikowanie map interaktywnych w serwisach internetowych.
 10. Wdrażanie nowych technologii gromadzenia, przetwarzania i udostępniania wojewódzkiego zasobu.
 11. Udzielanie informacji odnośnie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 12. Promocja zasobu.