Kontakt

                          Służba Geodezyjna Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

 tel. 56 62 18 255 - sekretariat
       56 62 18 600 - informacja o numerach tel. w Urzędzie Marszałk.


Geodeta Województwa
Biuro Geodety Województwa

ul. Antczaka 39 / 41, 87-100 Toruń                              wsp.ge
ogr. - 53°01'05.8"   E 18°38'03.8"

        tel.  56 65 75 865
               604 473 326
        tel./fax  56 65 75 864

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
geodezja@kujawsko-pomorskie.pl

-  Toruń,  ul. Antczaka 39 / 41, 87-100 Toruń             
wsp.geogr. - 53°01'05.8"   E 18°38'03.8"

             tel./fax    56 65 53 194 

- Włocławek, ul. Bechiego 2,  87-800 Włocławek                 wsp.geogr. - 52°39'30.6"   E 19°04'36.6"

              tel.  571 293 012

- Bydgoszcz, ul.Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz - NIECZYNNE -         wsp.geogr. - N 53°08'10.0"   E 18°02'17.0"
  (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego)

           
 tel.  52 32 58 839 (przekierowanie na oddział Toruń)

    W celu zakupu map prosimy o kontakt telefoniczny.
   Zamówienia realizuje oddział w Toruniu.Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek:   7:30 - 15:30
                                    wtorek:   7:30 - 17:00
                                     piątek:   7:30 - 14:00

Zadania Ośrodka

 1. Gromadzenie i przechowywanie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci map papierowych i komputerowych baz danych.
 2. Udostępnianie map topograficznych i innych materiałów geodezyjno-kartograficznych, przechowywanych w postaci analogowej i cyfrowej w skalach od 1:10000 i mniejszych zgodnie z Prawem Geodezyjnym.
 3. Tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju oraz prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych - infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących
           a) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie
           standardowych opracowań kartograficznych w skalach
   od 1:10 000 do 1:100 000,
             b) karograficznych opracowań numerycznego modelu terenu.
 4. Wykonywanie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa.
 5. Kontrolowanie i przyjmowanie operatów do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 6. Archiwizacja danych kartograficznych i geodezyjnych.
 7. Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb prowadzenia, gromadzenia i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 8. Planowanie działań związanych z utrzymaniem, aktualizacją i rozwojem zasobu.
 9. Publikowanie map interaktywnych w serwisach internetowych.
 10. Wdrażanie nowych technologii gromadzenia, przetwarzania i udostępniania wojewódzkiego zasobu.
 11. Udzielanie informacji odnośnie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 12. Promocja zasobu.

Przepisy prawne


Przepisy regulujące funkcjonowanie

Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

oraz udostępniania danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego


 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2015, poz. 520, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010, Nr 76, poz. 489 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1114).
 4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2013, poz. 1183).
 5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych  (Dz.U. 2014, poz. 914).
 6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. 2014, poz. 917).
 7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2014, poz. 924).
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r.  w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012, poz. 1247).