GODZINY PRZYJĘĆ
          INTERESANTÓW W URZĘDZIE


poniedziałek, środa, czwartek:   8.00 - 15.00
wtorek:   8.00 - 16.30
piątek:    8.00 - 13.30
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Geoportal
PRZYDATNE LINKI
Urząd Miasta Włocławek
Urząd Miasta Torunia
Miasto Bydgoszcz
E-MAIL
          KONTAKT

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Toruń,  ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
       - tel.  56 621 25 81      - tel. kierownik  56 621 25 36
- Włocławek, ul. Bechiego 2,  87-800 Włocławek
        tel.   56 621 25 01    /     571 293 012
- Bydgoszcz, ul.Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz  -
NIECZYNNE -
  (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego)
        tel.   52 32 58 839  (przekierowanie na oddział Toruń)

                                                                            Wybrane przepisy prawne reguluj
ące prace
                                                      Wojewódzkiego O
środka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

1. USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  (Dz.U. 2019 poz. 512, t.j.).
2. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869, z późn.zm.).
3. USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne   (Dz.U. 2020 poz. 2052 t.j.).
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii   z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego
     zasobu geodezyjnego i kartograficznego  (Dz.U. 2021 poz. 820).
5
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego
    i  kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. 2020 poz.1322).

6. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej
    i Kartograficznej dokumentów na potrzeby post
ępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2014 poz. 914).
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych
    obiektów ogólnogeograficznych, a tak
że standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. 2011 Nr 279 poz.1642).
8. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych
    pomiarów sytuacyjnych i wysoko
ściowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego
    i kartograficznego (Dz.U. 2011 Nr 263 poz. 1572).
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247),
10. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. 2012 poz. 125),
11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy
     i numerycznego modelu terenu (Dz.U. 2020 poz. 1304
),
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych
      kraju (Dz.U. 2012 poz. 199),
13. Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji
      i Cyfryzacji w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych
(Dz.U. 2015 poz. 219, t.j.),
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych
      (Dz.U. 2011 Nr 222 poz. 1328),
15. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych,
     które podlegaj
ą ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2011 Nr 299 poz 1772).
16. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2019 poz. 700, t.j.).
17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
      (Dz.U. 2018 poz.29).
18. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2020 poz.177, t.j.). (podstawa prawna Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718)
19. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji
      działalności   podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2020 poz. 346)z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia
      państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
§

§
§
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu
Deklaracja dostępności