GODZINY PRACY

poniedziałek, środa, czwartek:   7.30 - 15.30
wtorek:   7.30 - 17.00
piątek:    7.30 - 14.00
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Geoportal
PRZYDATNE LINKI
Urząd Miasta Włocławek
Urząd Miasta Torunia
Miasto Bydgoszcz
E-MAIL
          KONTAKT

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Toruń,  ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
       - tel.  56 621 25 81      - tel. kierownik  56 621 25 36
- Włocławek, ul. Bechiego 2,  87-800 Włocławek
        tel.  571 293 012   /    56 621 25 01
- Bydgoszcz, ul.Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz  -
NIECZYNNE -
  (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego)
        tel.   52 32 58 839  (przekierowanie na oddział Toruń

                                                                            Wybrane przepisy prawne regulujące prace
                                                      Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

1. USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz
ądzie województwa tekst jednolity (Dz.U. 2019 poz. 512).
2. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077).
3. USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne   tekst jednolity (Dz.U. 2019 poz. 725).
4. Rozporz
ądzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
    i kartograficznego (Dz.U. 2013 poz. 1183).
5 Rozporz
ądzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego
   i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty tekst jednolity (Dz.U. 2019 poz.434).

6. Rozporz
ądzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.
   i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do pa
ństwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
   (Dz.U. 2014 poz. 924).
7. Rozporz
ądzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej
    i Kartograficznej dokumentów na potrzeby post
ępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2014 poz. 914).
8. Rozporz
ądzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych
    obiektów ogólnogeograficznych, a tak
że standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. 2011 Nr 279 poz.1642).
9. Rozporz
ądzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych
    pomiarów sytuacyjnych i wysoko
ściowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego
    i kartograficznego (Dz.U. 2011 Nr 263 poz. 1572).
10. Rozporz
ądzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247),
11. Rozporz
ądzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. 2012 poz. 125),
12. Rozporz
ądzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych
      i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz.U. 2011 Nr 263 poz. 1571),
13. Rozporz
ądzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych
      kraju (Dz.U. 2012 poz. 199),
14. Rozporz
ądzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych oraz Rozporządzenie
      Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 pa
ździernika 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych
     (Dz.U. 2015 poz. 219, tekst jednolity),
15. Rozporz
ądzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych
      (Dz.U. 2011 Nr 222 poz. 1328),
16. Rozporz
ądzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych,
     które podlegaj
ą ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2011 Nr 299 poz 1772).
17. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia
łalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017.570).
18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
      (Dz.U. 2005.1692 ze zm.).
19. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2018 poz.1472, t.j.).
20. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia
     krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. 2001 nr 80 poz. 866)
§

§
§
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu