GODZINY PRACY

poniedziałek, środa, czwartek:   7.30 - 15.30
wtorek:   7.30 - 17.00
piątek:    7.30 - 14.00
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Geoportal
PRZYDATNE LINKI
Urząd Miasta Włocławek
Urząd Miasta Torunia
Miasto Bydgoszcz
E-MAIL
          KONTAKT

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Toruń,  ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
       - tel.  56 621 25 81      - tel. kierownik  56 621 25 36
- Włocławek, ul. Bechiego 2,  87-800 Włocławek
        tel.  571 293 012   /    56 621 25 01
- Bydgoszcz, ul.Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz  -
NIECZYNNE -
  (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego)
        tel.   52 32 58 839  (przekierowanie na oddział Toruń
1. Na podstawie Wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

1.1. W celu edukacyjnym:

      1.1.1. Jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia
               14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949),
      1.1.2. Uczelniom, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r.  -  Prawo  o szkolnictwie wyższym
               (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.),
      1.1.3. Podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
               publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573),

1.2.  W celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:

       1.2.1. Jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2  pkt 9  ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
                finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.),
       1.2.2. Podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
                publicznego i o wolontariacie,

1.3. w  celu  realizacji  ustawowych  zadań  w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego
      porządku konstytucyjnego - służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia  24 maja  2002 r.
      o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955
      oraz z 2017 r. poz. 60, 768 i 1321);

Wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w sprawach bieżących wniosku.

Cel edukacyjny, o którym mowa w pkt 1.1. powinien być zawarty w statucie Wnioskodawcy lub przepisie powołującym dany podmiot. Zapisy w statucie muszą być dostępne dla organu udostępniającego dane zasobu.

W przypadku udostępnienia zbiorów danych w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych,o których mowa w pkt 1.2.
we wniosku należy podać temat (nazwę) projektu.

2. Na podstawie - Wniosku o udostępnieniedanych zgromadzonych w rejestrze publicznym -  (BDOT,  *gml)  udostępnianie
    danych na podstawie:

     2.1. Art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca  2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzenne

     2.2. Art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania  publiczne.

Nieodpłatnemu udostępnianiu innym organom administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych podlegają objęte infrastrukturą zbiory oraz usługi danych przestrzennych. Zbiorem danych przestrzennych udostępnianym przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wpisanym do „ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą ”, na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. 2010, Nr 201, poz. 1333), prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju jest Baza Danych Obiektów Topograficznych.

Nieodpłatne udostępnienie danych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, następuje wyłącznie
do realizacji zadania publicznego na podstawie:
    2.3. Odrębnych przepisów, czyli na podstawie bezpośredniego upoważnienia ustawowego.
    2.4. Na skutek powierzenia lub zlecenia jego realizacji przez podmiot publiczny, czyli w formie porozumienia lub umowy 
          administracyjnej, której przedmiotem jest powierzenie przez organ administracji podmiotowi niepublicznemu realizacji 
          zadania publicznego.

3. W ramach - Zgłoszenia prac geodezyjnych - lub - Zgłoszenia prac kartograficznych -
materiały zasobu
    udostępniane są:
    
    3.1. Wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych - w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
           wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji  geodezyjnej i kartograficznej
           lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia  zamówienia publicznego obejmującego takie prace.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu