GODZINY PRACY

poniedziałek, środa, czwartek:   7.30 - 15.30
wtorek:   7.30 - 17.00
piątek:    7.30 - 14.00
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Geoportal
PRZYDATNE LINKI
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Urząd Miasta Włocławek
Urząd Miasta Torunia
Miasto Bydgoszcz
EMAIL
KONTAKT

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Toruń,  ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
        tel.  56 621 25 81
- Włocławek, ul. Bechiego 2,  87-800 Włocławek
        tel.  571 293 012   /    56 621 25 01
- Bydgoszcz, ul.Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz  -
NIECZYNNE -
  (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego)
        tel.   52 32 58 839  (przekierowanie na oddział Toruń)
Nie pobiera się opłaty za:
1) udostępnianie zbiorów danych:
   a)    państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
   b)    państwowego rejestru nazw geograficznych,
   c)    zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych,
   d)    dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m;

2) udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
   a) w celu edukacyjnym:
- jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia
2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),
-  uczelniom,  o których  mowa  w ustawie  z dnia  27 lipca  2005 r.  -  Prawo  o szkolnictwie  wyższym  (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.),
- podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573),

    b) w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:
- jednostkom  naukowym,  o których  mowa  w art. 2  pkt 9  ustawy  z dnia  30 kwietnia  2010 r.  o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.),
- podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,

c) w  celu  realizacji  ustawowych  zadań  w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego - służbom  specjalnym  w rozumieniu  art. 11  ustawy  z dnia  24 maja  2002 r.  o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60, 768 i 1321);

3) udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu - w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji  geodezyjnej 
i kartograficznej  lub  Głównego  Geodety  Kraju,  po  podpisaniu  umowy  w sprawie  udzielenia  zamówienia publicznego obejmującego takie prace;

4) udostępnianie danych na podstawie:
a)  art.  12  ust. 1  i 2,  art. 14  ust. 1,  art. 15  ust. 2  i 3  ustawy  z dnia  4 marca  2010 r.  o infrastrukturze  informacji przestrzennej,
b) art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

Wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w sprawach bieżących wniosku.

Cel edukacyjny, o którym mowa w pkt 2 a) powinien być zawarty w statucie Wnioskodawcy lub przepisie powołującym dany podmiot. Zapisy w statucie muszą być dostępne dla organu udostępniającego dane zasobu.

W przypadku udostępnienia zbiorów danych w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych, o których mowa
w pkt 2 b), we wniosku należy podać temat (nazwę) projektu.

Nieodpłatne udostępnienie danych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o którym mowa w pkt 4 b), następuje wyłącznie
do realizacji zadania publicznego na podstawie:
- odrębnych przepisów, czyli na podstawie bezpośredniego upoważnienia ustawowego;
- na skutek powierzenia lub zlecenia jego realizacji przez podmiot publiczny, czyli w formie porozumienia lub umowy administracyjnej, której przedmiotem jest powierzenie przez organ administracji podmiotowi niepublicznemu realizacji zadania publicznego. Nieodpłatny dostęp obejmuje dane w zakresie niezbędnym do realizacji zadania publicznego.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu