GODZINY PRACY

poniedziałek, środa, czwartek:   7.30 - 15.30
wtorek:   7.30 - 17.00
piątek:    7.30 - 14.00
KONTAKT

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Toruń,  ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń   - ZMIANA SIEDZIBY -
   tel. 56 621 25 81
- Włocławek, ul. Bechiego 2,  87-800 Włocławek
   tel.   571 293 012   /    56 621 25 01
- Bydgoszcz, ul.Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz  - NIECZYNNE -
  (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego)
   tel.   52 32 58 839  (przekierowanie na oddział Toruń)
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Geoportal
PRZYDATNE LINKI
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Urząd Miasta Włocławek
Urząd Miasta Torunia
Miasto Bydgoszcz
EMAIL

Nie pobiera się opłaty
za materiały wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

1.Przy udostępnianiu zbiorów danych w postaci elektronicznej:
1.1 W celu edukacyjnym:
a) jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
    (Dz.U. z 2004 nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
b) uczelniom, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
    podmiotom, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
   (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536,  z późn. zm.).
c) podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
   (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),
   1.2 W celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:
a) jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96,
    poz. 615, z późn. zm.),
b) podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
    (Dz.U. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.),
1.3 W celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego
      służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24.05.2002 r. o Ag. Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2010 r.
      Nr 29, poz. 154,  z późn. zm.).
1.4 Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010
      nr 76 poz. 489, z późn. Zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
      (Dz.U. 2005 nr 64,poz. 565, z późn. zm.).
2. Przy udostępnianiu wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań
    organów administracji  geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
    obejmującego takie prace.

  3. Przy udostępnianiu danych na podstawie:
        3.1 art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489,
              z późn. zm.),
        3.2 art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565,
             z późn. zm.), zgodnie ze wzorem (link do wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym).

    Wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w sprawach będących przedmiotem wniosku.
    Cel edukacyjny, o którym mowa w pkt 1 a) powinien być zawarty w statucie Wnioskodawcy lub przepisie powołującym dany podmiot. Zapisy w statucie muszą być dostępne dla organu udostępniającego dane zasobu.
    W przypadku udostępnienia materiałów w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych, o którym mowa w pkt 1b) we wniosku (pkt 13 formularza „W" lub pkt 3 formularza „W1") należy podać temat (nazwę) projektu.
    Warunkiem nieodpłatnego dostępu do danych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o którym mowa w  pkt 3b) jest realizacja zadania publicznego na podstawie:
- odrębnych przepisów, czyli na podstawie bezpośredniego upoważnienia ustawowego
- na skutek powierzenia lub zlecenia jego realizacji przez podmiot publiczny , czyli w formie porozumienia lub umowy administracyjnej, której przedmiotem jest powierzenie przez organ administracji podmiotowi niepublicznemu realizacji zadania publicznego.

Nieodpłatny dostęp obejmuje dane w  zakresie  niezbędnym do realizacji zadania publicznego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu