GODZINY PRZYJĘĆ
          INTERESANTÓW W URZĘDZIE


poniedziałek, środa, czwartek:   8.00 - 15.00
wtorek:   8.00 - 16.30
piątek:    8.00 - 13.30
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Geoportal
PRZYDATNE LINKI
Urząd Miasta Włocławek
Urząd Miasta Torunia
Miasto Bydgoszcz
E-MAIL
          KONTAKT

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Toruń,  ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
       - tel.  56 621 25 81      - tel. kierownik  56 621 25 36
- Włocławek, ul. Bechiego 2,  87-800 Włocławek
        tel.   56 621 25 01    /     571 293 012
- Bydgoszcz, ul.Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz  -
NIECZYNNE -
  (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego)
        tel.   52 32 58 839  (przekierowanie na oddział Toruń)

Nie pobiera się opłat za:

 

1. Udostępnianie zbiorów danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych    
    opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 - 1:100 000.

      Od 31 lipca 2020 r. nie pobiera się opłat za udostępnianie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) 
      dla województwa kujawsko-pomorskiego.

 

2. Udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

       a) w celu edukacyjnym:

            - jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.

              - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,  z późn. zm.),

            - uczelniom w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
               (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),

            - podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności  pożytku 
               publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020).

       b) w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:

            - podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1, 2 i 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
               wyższym i nauce, oraz innym podmiotom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
               będącym organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83
               rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy
               za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu       art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014,
               str. 1, z późn. zm.),

              - podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku
                publicznego i o wolontariacie,

       c) w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku
           konstytucyjnego - służbom specjalnym  w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa
           Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27),

      d) w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa - Ministrowi Obrony Narodowej.

 

3. Udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych materiałów zasobu – w przypadku prac
    geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów
    administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia
    zamówienia publicznego obejmującego takie prace.

 

4. Udostępnianie danych na podstawie:

a) art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji
     przestrzennej,

      b) art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu
Deklaracja dostępności