GODZINY PRACY

poniedziałek, środa, czwartek:   7.30 - 15.30
wtorek:   7.30 - 17.00
piątek:    7.30 - 14.00
KONTAKT

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Toruń,  ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń   - ZMIANA SIEDZIBY -
   tel. 56 621 25 81
- Włocławek, ul. Bechiego 2,  87-800 Włocławek
   tel.   571 293 012   /    56 621 25 01
- Bydgoszcz, ul.Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz  - NIECZYNNE -
  (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego)
   tel.   52 32 58 839  (przekierowanie na oddział Toruń)
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Geoportal
PRZYDATNE LINKI
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Urząd Miasta Włocławek
Urząd Miasta Torunia
Miasto Bydgoszcz
EMAIL
Opłaty pobierane są za:

1. Udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

2. Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co dozgodności tych dokumentów z danymi
   zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu
   geodezyjnego i kartograficznego;

3. Wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres,

4. Nośniki danych elektronicznych o pojemności od 4 do 20 GB.

      Opłata za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych,
      liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących lub sumą takich iloczynów.


Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres wynosi:
      10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;
      15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;
      20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.


Opłata ryczałtowa za użycie nośników danych elektronicznych o pojemności 4-20 GB wynosi 5 zł. W przypadku użycia nośników danych elektronicznych o pojemności poniżej 4GB opłaty nie pobiera się. W przypadku konieczności użycia zewnętrznych nośników danych elektronicznych o pojemności większej niż 20 GB, materiały zasobu mogą być udostępniane po dostarczeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego nośnika danych.

Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty. Kwotę opłaty zaokrągla się dziesiątek groszy.

Minimalna naliczona opłata za udostępniane materiały elektroniczne wynosi 30 zł - zgodnie z art. 40d ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2016, poz. 1629, tekst jednolity)

Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2.
 

Kalkulator opłat (poglądowy) - należy wybrać "Wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny"

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu