GODZINY PRZYJĘĆ
          INTERESANTÓW W URZĘDZIE


poniedziałek, środa, czwartek:   8.00 - 15.00
wtorek:   8.00 - 16.30
piątek:    8.00 - 13.30
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Geoportal
PRZYDATNE LINKI
Urząd Miasta Włocławek
Urząd Miasta Torunia
Miasto Bydgoszcz
E-MAIL
          KONTAKT

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Toruń,  ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
       - tel.  56 621 25 81      - tel. kierownik  56 621 25 36
- Włocławek, ul. Bechiego 2,  87-800 Włocławek
        tel.   56 621 25 01    /     571 293 012
- Bydgoszcz, ul.Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz  -
NIECZYNNE -
  (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego)
        tel.   52 32 58 839  (przekierowanie na oddział Toruń)
Opłaty pobierane są za:

1. Udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Wysyłanie materiałów zasobu pod wskazany adres:
    Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia
    Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa
    pocztowego.

3. Użycie nośników danych elektronicznych, w przypadku, gdy łączna wielkość udostępnianych materiałów zasobu wynosi od 4 GB do 20 GB, pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 5 zł. Opłaty nie pobiera się, jeżeli odpowiednie nośniki danych elektronicznych dostarczy wnioskodawca.

Opłata za udostępnienie materiałów zasobu jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych
oraz współczynników korygujących lub sumą takich iloczynów.
Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty.

Sumę należnych opłat wykazuje się po zaokrągleniu jej do pełnych dziesiątek groszy.
Zaokrąglenie następuje w ten sposób, że:
   1) mniej niż 5 groszy pomija się;
   2) 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek groszy.

Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w pkt. 2 i 3.

UWAGA - w polu wyboru należy wybrać:                                               Zasób:
Obliczenie opłaty umożliwia
Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu
Deklaracja dostępności