GODZINY PRACY

poniedziałek, środa, czwartek:   7.30 - 15.30
wtorek:   7.30 - 17.00
piątek:    7.30 - 14.00
KONTAKT

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Toruń,  ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń   - ZMIANA SIEDZIBY -
   tel. 56 621 25 81
- Włocławek, ul. Bechiego 2,  87-800 Włocławek
   tel.   571 293 012   /    56 621 25 01
- Bydgoszcz, ul.Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz  - NIECZYNNE -
  (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego)
   tel.   52 32 58 839  (przekierowanie na oddział Toruń)
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Geoportal
PRZYDATNE LINKI
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Urząd Miasta Włocławek
Urząd Miasta Torunia
Miasto Bydgoszcz
EMAIL
 Posted on Monday, June 27, 2016
Mapa topograficzna
to mapa ogólnogeograficzna (nie tematyczna), wykonana na podstawie bezpośrednich pomiarów topograficznych w terenie lub za pomocą metod fotogrametrycznych (pomiary na zdjęciach lotniczych). Przedstawia szczegółowy obraz terenu, tj. rzeżbę, sieć komunikacyjną, zabudowę, rzeki i jeziora,  itp., za pomocą ujednoliconych, standardowych oznaczeń.
Forma sprzedaży:
- wersja papierowa - druk poligraficzny w dwóch lub czterech kolorach,
- wersja elektroniczna - grafika rastrowa - pliki  zapisane w formacie tif (geotif),
- wersja elektroniczna - baza danych BDOT.
Układy odwzorowania dla map topograficznych województwa kujawsko-pomorskiego:
dla wersji papierowej:                                                    dla wersji rastrowej:
- skala 1:10 000 - układ 1992, 1965, 1942                       - skala 1:10 000 - układ 1992 i 1965
- skala 1:25 000 - układ 1965                                           - skala 1:25 000 - układ 1992 i 1965
- skala 1:50 000 - układ 1992, 1965, 1942                       - skala 1:50 000 - układ 1992 i 1965
- skala 1:100 000 - układ 1965, GUGIK                           - skala 1:100 000 - układ 1992 i 1965
Obszar województwa pokryty jest siatką dzielącą teren na arkusze map. Arkusze obejmują swym zasięgiem różny obszar terenu - w zależności od skali mapy. Każdy arkusz mapy ma odpowiednie oznaczenia.
Zobacz - pokrycie terenu na arkusze map i ich oznaczenia
 Posted on Monday, June 27, 2016
Mapa hydrograficzna
jest mapą tematyczną przedstawiającą, w syntetycznym ujęciu, warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym, jego zainwestowaniem i przekształceniem.
Wydruk poligraficzny kolor, układ 1992

Oferujemy następujące arkusze drukowane na papierze (druk poligraficzny):
 Posted on Monday, June 27, 2016
Mapa sozologiczna
przedstawia stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny i skutki (negatywne i pozytywne) przemian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim działalności człowieka, a także sposoby ochrony naturalnych wartości tego środowiska.
Mapa kolorowa drukowana (wydruk poligraficzny),  układ współrzędnych 1992

Oferujemy następujące arkusze drukowane na papierze (druk poligraficzny):
 Posted on Monday, June 27, 2016
Opracowania Bazy Danych Topograficznych (TBD)
w Województwie Kujawsko–Pomorskim w latach 2000–2009

Opracowanie standardu i wdrożenie Bazy Danych Topograficznych - obiekt testowy „KUJAWY”.

czytaj więcej

 Posted on Monday, June 27, 2016
Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania

zrealizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji".

czytaj więcej
 Posted on Monday, June 27, 2016
Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)
zorganizowana i zapisana jest zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami dotyczącymi budowy baz danych przestrzennych (technologia GIS), zawierająca dane pomiarowe, niezniekształcone w wyniku zabiegów redakcyjnych związanych z prezentacjami kartograficznymi, obarczona jedynie generalizacją pierwotną danych wynikającą z metod pomiaru i przyjętego modelu pojęciowego danych.


Zobacz - klasyfikacja obiektów na trzech poziomach szczegółowości, z oznaczeniami kodowymi.

Zobacz - objaśnienia znaków i symboli.
 Posted on Monday, June 27, 2016
Ortofotomapa
czarno-biała wykonana w latach 2004 - 2006 ze zdjęć w skalach 1:13 000 i 1:26 000. Opracowanie obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

Odwzorowanie: w układzie PUWG 1992.
 Posted on Monday, June 27, 2016
Mapy karto10k  (skala 1:10 000)
to Standardowe Opracowania Kartograficzne (SOK) - utworzone na podstawie danych zawartych w BDOT10k, numerycznym modelu rzeźby terenu i Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych, w procesie ich generalizacji, wizualizacji i redakcji kartograficznej.
Oferujemy mapy w postaci:
1. wersja elektroniczna - grafika rastrowa - pliki  zapisane w formacie tif (geotif),
2. wersja papierowa -  opracowania dla danego obszaru, wybranego z arkusza lub arkuszy - wydruk ploterowy lub plik (tif, geotif).
Wykaz godeł opracowanych w latach 2013 - 2016
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu