GODZINY PRZYJĘĆ
          INTERESANTÓW W URZĘDZIE


poniedziałek, środa, czwartek:   8.00 - 15.00
wtorek:   8.00 - 16.30
piątek:    8.00 - 13.30
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Geoportal
PRZYDATNE LINKI
Urząd Miasta Włocławek
Urząd Miasta Torunia
Miasto Bydgoszcz
E-MAIL
          KONTAKT

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Toruń,  ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
       - tel.  56 621 25 81      - tel. kierownik  56 621 25 36
- Włocławek, ul. Bechiego 2,  87-800 Włocławek
        tel.   56 621 25 01    /     571 293 012
- Bydgoszcz, ul.Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz  -
NIECZYNNE -
  (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego)
        tel.   52 32 58 839  (przekierowanie na oddział Toruń)
 Posted on Monday, June 27, 2016
Mapa topograficzna
to mapa ogólnogeograficzna (nie tematyczna), wykonana na podstawie bezpośrednich pomiarów topograficznych w terenie lub za pomocą metod fotogrametrycznych (pomiary na zdjęciach lotniczych). Przedstawia szczegółowy obraz terenu, tj. rzeżbę, sieć komunikacyjną, zabudowę, rzeki i jeziora,  itp., za pomocą ujednoliconych, standardowych oznaczeń.
Forma sprzedaży:
- wersja papierowa - druk poligraficzny w dwóch lub czterech kolorach,
- wersja cyfrowa - grafika rastrowa - pliki  zapisane w formacie tif (geotif),
- wersja cyfrowa - baza danych BDOT.
Układy odwzorowania dla map topograficznych województwa kujawsko-pomorskiego:
dla wersji papierowej:                                                    dla wersji rastrowej:
- skala 1:10 000 - układ 1992, 1965, 1942                       - skala 1:10 000 - układ 1992 i 1965
- skala 1:25 000 - układ 1965                                           - skala 1:25 000 - układ 1992 i 1965
- skala 1:50 000 - układ 1992, 1965, 1942                       - skala 1:50 000 - układ 1992 i 1965
- skala 1:100 000 - układ 1965, GUGIK                           - skala 1:100 000 - układ 1992 i 1965
Obszar województwa pokryty jest siatką dzielącą teren na arkusze map. Arkusze obejmują swym zasięgiem różny obszar terenu - w zależności od skali mapy. Każdy arkusz mapy ma odpowiednie oznaczenia.
Zobacz - pokrycie terenu arkuszami map i ich oznaczenia
 Posted on Monday, June 27, 2016
Mapa hydrograficzna
jest mapą tematyczną przedstawiającą, w syntetycznym ujęciu, warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym, jego zainwestowaniem i przekształceniem.
Wydruk poligraficzny kolor, układ 1992

Oferujemy następujące arkusze drukowane na papierze (druk poligraficzny):
 Posted on Monday, June 27, 2016
Mapa sozologiczna
przedstawia stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny i skutki (negatywne i pozytywne) przemian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim działalności człowieka, a także sposoby ochrony naturalnych wartości tego środowiska.
Mapa kolorowa drukowana (wydruk poligraficzny),  układ współrzędnych 1992

Oferujemy następujące arkusze drukowane na papierze (druk poligraficzny):
 Posted on Monday, June 27, 2016
Opracowania Bazy Danych Topograficznych (TBD)
w Województwie Kujawsko–Pomorskim w latach 2000–2009

Opracowanie standardu i wdrożenie Bazy Danych Topograficznych - obiekt testowy „KUJAWY”.

czytaj więcej

 Posted on Monday, June 27, 2016
Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania

zrealizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji".

czytaj więcej
 Posted on Monday, February 18, 2019
Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)
jest wektorową bazą danych przestrzennych, jednorodną i spójną, o określonym modelu danych, obejmującą swym zasięgiem obszar całego kraju. Skala opracowania 1:10 000. Zorganizowana i zapisana jest zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami dotyczącymi budowy baz danych przestrzennych (technologia GIS), zawierająca dane pomiarowe, niezniekształcone w wyniku zabiegów redakcyjnych związanych z prezentacjami kartograficznymi, obarczona jedynie generalizacją pierwotną danych wynikającą z metod pomiaru i przyjętego modelu pojęciowego danych.

Więcej informacji:
1.  Informacje o BDOT10k
2. "Vademecum użytkownika"   - opracowane i udostępnione zostało przez WODGiK Katowice.
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. otwórz
 Posted on Monday, June 27, 2016
Ortofotomapa
czarno-biała wykonana w latach 2004 - 2006 ze zdjęć w skalach 1:13 000 i 1:26 000. Opracowanie obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

Odwzorowanie: w układzie PUWG 1992.
 Posted on Monday, June 27, 2016
Standardowe Opracowania Kartograficzne (SOK) - mapy karto10k  (skala 1:10 000)
- utworzone na podstawie danych zawartych w BDOT10k, numerycznym modelu rzeźby terenu i Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych, w procesie ich generalizacji, wizualizacji i redakcji kartograficznej.
Oferujemy mapy w postaci:
1. wersja cyfrowa - raster -  zapis w formacie tif (geotif),
2. wersja papierowa -  opracowania dla danego obszaru, wybranego z arkusza lub arkuszy - wydruk ploterowy lub plik (tif, geotif).
Wykaz godeł opracowanych w latach 2013 - 2020  -  (330 arkuszy)
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu
Deklaracja dostępności